Thường huấn

Câu trả lời về phương diện luân lý rằng: KHÔNG.

Giải thích đơn giản để thấy

Thống kê

TOP