Thỉnh viện

  • GIAI ĐOẠN THỈNH VIỆN

    GIAI ĐOẠN THỈNH VIỆN

    Chương trình đào tạo trong giai đoạn Thỉnh Viện nhằm giúp phân định về ơn gọi và củng cố đời sống tâm linh của Thỉnh sinh.  Bao gồm 2 thời kỳ:

    Xem

TOP