Sứ vụ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Nữ tu Đa Minh Thánh Tâm thi hành sứ vụ trong ý thức:

1.Sống Ơn Gọi Giảng Thuyết Đa Minh

theo đặc sủng riêng của Hội Dòng : TRUYỀN GIÁO và GIÁO DỤC

2.Hiện diện để được sai đi

Trong các lãnh vực thi hành sứ vụ:

TRUYỀN GIÁO – GIÁO DỤC – MỤC VỤ - BÁC ÁI XÃ HỘI

Hội Dòng luôn ưu tiên cho những hoạt động mang tính Truyền Giáo và Giáo dục

Sự ưu tiên cho hoạt động Truyền Giáo và Giáo dục trong sứ vụ của Hội Dòng không mang tính tách biệt nhưng vẫn có thể thực hiện hài hòa liên kết với những hoạt động Mục vụ và Bác ái Xã hội.