Các nữ đan sĩ Đa Minh ra mắt trang web quốc tế đầu tiên- Dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 202 | Cật nhập: 10/13/2020 9:55:57 AM | RSS

Các nữ đan sĩ Đa Minh ra mắt trang web quốc tế đầu tiên

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Các nữ đan sĩ Đa Minh ra mắt trang web quốc tế đầu tiên- Dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.PCác nữ đan sĩ Dòng Giảng Thuyết, vẫn được biết đến như là những nữ đan sĩ Đa Minh, đã ra mắt trang web quốc tế đầu tiên của các nữ đan sĩ, www.monialesop.org, để thực hiện sứ vụ cầu nguyện của họ được biết đến nhiều hơn nơi trọng tâm của Dòng Giảng Thuyết,

Năm 1206, Thánh Đa Minh Guzman đã thành lập nhánh các nữ đan sĩ của Dòng, trước khi Dòng Anh Em Thuyết Giáo được thành lập năm 1216, nghĩa là lập đan viện dành cho nữ 10 năm trước đó. Khi đó, chúng tôi tập trung lại 9 phụ nữ từ phái Cathar trở lại đức tin Công Giáo tại Đan viện Notre Dame Prouilhe tại miền Nam nước Pháp. Ngay từ đầu, Thánh Đa Minh đã liên kết các nữ đan sĩ chiêm niệm với sứ mạng của Dòng để giảng thuyết Tin Mừng cho việc cứu rỗi các linh hồn qua đồi sống cầu nguyện và sám hối của họ.

Theo truyền thống, chính tại tu viện này, năm 1208, Thánh Đa Minh đã được Đức Mẹ trao cho Kinh Mân Côi, mặc dầu là không có bản văn lịch sử minh chứng truyền thống truyền miệng này.

Mặc dù mỗi đan viện có quyền tự trị, các nữ đan sĩ Đa Minh được ràng buộc với nhau bằng Luật và Hiến Pháp chung và vâng lời Bề trên Tổng quyền Dòng, điều duy nhất giữa các dòng nữ chiêm niệm.

Trang web mới www.monialesop.org, sử dụng ba ngôn ngữ chính của Dòng Đa Minh : tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Người đọc có thể biết về những yếu tố khác biệt làm nên đời sống chiêm niệm của các nữ tu và cách thức cụ thể các nữ đan tu tham gia vào sứ vụ giảng thuyết của Dòng.

Có một bản đồ tương tác , nơi mà người ta có thể vào bất kỳ đan viện nào trên thế giới. Những đường links đi tới các trang web đan viện riêng cũng như liên hệ thông tin có thể tìm thấy cách dễ dàng.

Một trang nguồn gồm các bài báo khác nhau về đoàn sủng của các nữ tu cũng như các vấn đề liên quan đến Monialibus, bản tin quốc tế của các nữ đan sĩ.

Mặc dù là các Nữ đan sĩ của Dòng đã luôn được liệt kê trên trang web chính của Dòng, nhưng việc tìm kiếm thông tin quả là khó khăn. Nữ tu Lioba Hill, O.P, thuộc Đan viện Đức Bà Prouilhe, Pháp, đại diện cho các đan viện tại Pháp trong Ủy ban Nữ Tu thế giới đã đề xuất ý tưởng về trang web hoàn toàn dành riêng cho các nữ đan sĩ.

Nữ tu Maria Madalena, O.P thuộc Đan viện Đức Bà Mân Côi, Summit, New York được ủy thác tạo ra trang web. Mặc dù có những thách đố về ngôn ngữ, các nữ đan sĩ Đa Minh từ khắp nơi trên thế giới đã cộng tác với Sr Maria Madalena để làm trang web này, một hoa trái của sự hiệp thông các nữ tu ở tầm mức mang tính quốc tế. Có khoảng gần 2500 nữ đan sĩ trong 190 đan viện tại 5 châu lục của thế giới.

Nguồn: https://www.op.org/articles/news-2020/international-website-of-nuns/

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN